Tietosuojaseloste

Seloste henkilötietojen käsittelystä

Getty Images 499785795

Yksityisyytesi on meille tärkeää ja käsittelemme henkilötietojasi huolellisesti ja asianmukaisesti.


Rekisterinpitäjä

Modhi Finland Oy

y-tunnus: 2937875-2

PL 1188

00101 HELSINKI

Sähköposti: info@modhi.fi

Tiedustelut henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa

Sähköposti: tietosuoja@modhi.fi


Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsitteleminen Modhi Finland Oy:ssä toimeksiantojen hoitamiseen liittyen perustuu asiakkaan ja Modhi Finland Oy:n väliseen sopimukseen. Käsittelemme asiakasrekisterin tietoja asiakassuhteen hoitamista, ylläpitämistä, kehittämistä ja asiakasviestintää varten. Tietoja saatetaan käsitellä myös rahanpesua koskevan tai muun velvoittavan lainsäädännön noudattamiseksi. Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus kieltäytyä markkinointiviestinnästä.

Laskutukseen ja perintään liittyvässä toiminnassa henkilötietojen käsittely Modhi Finland Oy:ssä perustuu aina lakiin. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen asiakkaamme ja hänen sopimuskumppanin (perinnän kohde) välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi tai sopimuskumppanimme ja/tai meidän oikeutettujen etujemme toteuttamiseksi sekä mahdollisten oikeudellisten vaatimusten esittämiseksi. Modhi Finland Oy on myös saattanut ostaa rekisteröidyn velan tämän sopimuskumppanilta, ja Modhi Finland Oy:stä on näin tullut rekisteröidyn sopimuskumppani. Näitä saatavia koskeva perintä perustuu rekisteröidyn ja Modhi Finland Oy:n välisen sopimuksen täyttämiseen

Potentiaalisten asiakkaiden tietoja käsittelemme toiminnastamme tiedottamiseksi ja markkinoimiseksi oikeutettuun etuumme perustuen. Käsittelemme verkkosivuillamme kävijöiden tietoja oikeutettuun etuumme perustuen sivujemme toiminnallisuuden varmistamiseksi sekä sivuston kehittämiseksi.

Työnhakijarekisterin tietoja käsittelemme rekrytointipäätösten tekemistä varten oikeutettuun etuumme perustuen. Oikeutettu etu muodostuu tarpeesta käsitellä henkilötietoja rekrytointitarkoituksiin ja työsopimuksen valmistelemiseksi.

Emme käytä henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon.

Käsiteltävät henkilötiedot

Käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia edellä kerrottujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Asiakkaidemme osalta käsittelemme seuraavia tietoja: asiakkaan edustajan nimi, tehtävänimike ja yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Saatamme tarvita asiakkaidemme edustajien passikopiot rahanpesun vastaiseen toimintaan liittyvien lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.

Perinnän kohteena olevien henkilöiden osalta käsittelemme henkilötiedoista henkilötunnusta, yhteystietoja; kuten nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä mahdollisesti tietoja varallisuudesta, veloista, maksuhistoriasta ja luottoluokituksesta.

Työnhakijoiden tiedoista käsittelemme seuraavia tietoja: nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, työhistoria, koulutustiedot, osaaminen, kielitaito, mahdolliset viranomaislausunnot tarvittaessa, mahdolliset suositukset ja luottotiedot.

Sekä asiakkaiden että potentiaalisten asiakkaiden osalta käsittelemme tellentamiamme puhelunauhoitteita, tapahtumia ja tilaisuuksia koskevia osallistujatietoja sekä mahdollisia kieltoja ja suostumuksia.

Säännönmukaiset tietolähteet

Perinnän kohteena olevien henkilötiedot saamme pääasiassa asiakkaina olevilta sopimuskumppaneiltamme, luottotietoyrityksistä, julkisista rekistereistä ja viranomaisilta.

Työnhakijoiden tiedot saamme pääasiassa hakijalta itseltään. Luottotiedot tarkistetaan palveluntarjoajalta työntekijän suostumuksella.

Sopimuskumppaneidemme tiedot saamme asiakkailta ja palveluntarjoajien palveluista esim. Fonecta. Asiakkaidemme ja potentiaalisten asiakkaidemme tietoja saamme heidän osallistuessaan markkinointitapahtumiin ja -kilpailuihin, ottamalla yhteyttä meihin tai muun viestinnän yhteydessä. Saamme henkilötietoja myös verkkosivuillamme vierailusta ja kolmansien osapuolten verkkoseurannan avulla.

Henkilötietojen luovutus ja siirto

Luovutamme henkilötietoja meitä avustaville palveluntarjoajille, kuten (postitus, puhelin- ja viestiliikennepalvelut ja asianajopalvelut) Emme lähtökohtaisesti luovuta henkilötietoja muille kolmansille osapuolille. Lainsäädännön edellyttämissä tapauksissa tai viranomaisen niin vaatiessa luovutamme tietoja. Arvioimme luovutuksen lainmukaisuuden tapauskohtaisesti.

Palveluntarjoajamme käsittelevät asianmukaisesti henkilötietoja puolestamme keskinäisen sopimuksemme mukaisesti.

Lähtökohtaisesti henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Palveluntarjoajat, jotka tarjoavat työkaluja verkkosivuillemme, saattavat kuitenkin sijaita myös EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella, esimerkiksi Google Analytics. Tietosuojan riittävä taso varmistetaan soveltamalla siirtoon tietosuojasääntelyn mukaisia suojatoimia.

Henkilötietojen suojaaminen

Tietojen luottamuksellisuus on meille ensisijaisen tärkeää. Suojaamme henkilötiedot teknisin ja organisatorisin suojakeinoin. Pääsy järjestelmiimme on rajattu käyttöoikeuksin rooleihin perustuen. Kaikilla käyttäjillä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana järjestelmiin.

Tietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määritettyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi sekä velvoittavan lainsäädännön täyttämiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto siitä, mitä henkilötietoja hänestä käsittelemme ja miten, saada epätarkat tai virheelliset tiedot oikaistua tai vahvistus siitä, ettemme käsittele häntä koskevia tietoja. Rekisteröidyllä on tietyissä tapauksissa oikeus tulla unohdetuksi, oikeus henkilötietojen käsittelyn rajoittamiseen tai oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Mikäli rekisteröity esittää jonkin edellä sanotuista vaateista, tutkimme vaatimukset ja toimimme aina laissa säädettyjä vaatimuksia noudattaen, rekisteröidyn oikeuksista huolehtien.

Rekisteröidyllä on tietyin edellytyksin oikeus siirtää toiselle rekisterinpitäjälle meille toimittamansa, häntä koskevat henkilötiedot, oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojen käsittelyä.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, mikäli hän katsoo, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla meihin yhteyttä kirjallisesti riittävän yksilöidysti pyynnön toteuttamiseksi ja henkilöllisyyden varmistamiseksi.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelyyn liittyen saa ottamalla yhteyttä: tietosuoja@modhi.fi

Muutokset selosteeseen

Toiminnan kehityksen, henkilötietojen käsittelyn ja lainsäädännön muutosten johdosta pidätämme oikeuden tämän selosteen muuttamiseen. Päivitetty seloste on aina saatavilla verkkosivuillamme.

Tietosuojaseloste päivitetty 05/2021

Modhi Forsiden